طرح تحقيق آموزشی, علوم انسانی

بررسی راهکارهای موافقت و مخالفت در گفتگو زبان فارسی

ارسال شده در1396-06-11 » توسط ‪: » دسته بندی ها: طرح تحقيق آموزشی,علوم انسانی » (۰) دیدگاه

گفتگو زبان فارسی

موضوع :  بررسی راهکارهای موافقت و مخالفت در گفتگو زبان فارسی مقایسه آن با یافته­ های زبان انگلیسی

گفتگو زبان فارسی

رشته ادبیات و زبان شناسی 

مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی 

قیمت 25000 تومان 

 

 


 

‌تعریف مساله و بیان سؤال های اصلی تحقیق:‌

گفتگو زبان فارسی دارای یک مولفه محتوایی ویک مولفۀ ارتباطی است. براون و یول این دو بعد از زبان را نقش های تراکنشی و برهمکنشی می نامند: به کارگیری زبان برای بیان محتوا را نقش تراکنشی و کاربرد زبان را در بیان روابط اجتماعی و نگرش های فردی نقش برهمکنشی می نامند به عبارت دیگر، ارتباط کلامی علاوه بر انتقال اطلاعات شامل (شامل مدیریت روابط اجتماعی)نیز می شود. . اگر دو نفر با هم اختلاف نظر داشته باشند، بعد تراکنشی کاربرد زبان عبارت است از چیستی یا محتوای مخالفت، مثل اختلاف بر سر میزان دقت یک گزاره یا عمل و یا تناسب یک عمل با یک موقعیت معین. اما بعد برهمکنشی مخالفت دربرگیرنده این نکته است که مخالفت کننده چه نگرش یا چه نوع رابطه بینافردی با فرد طرف مخالفت دارد: آیا مخالفت او همراه با صمیمیت و دوستی است یا نگرشی خصمانه و از روی انزجار دارد؟ آیا بیان مخالفت همراه با¬ بی احترامی یا احساس برتری جویی نسبت به طرف مقابل است یا به گونهای ابراز شده که نشانه احترام و حفظ حرمت طرف مقابل است؟
بعد برهمکنشی ارتباط کلامی در نظریههای ادب مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که مثلاً در نظریه ادب اگر دغدغه اصلی گوینده انتقال اطلاعات باشد، آن تعامل مطابق اصول همکاری گرایش پیش خواهد رفت و صراحت در آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود، اما اگر ملاحظه منزلت اجتماعی مخاطب و یا ملاحظه بافت موقعیت مد نظر باشد، در این صورت پیروی از قاعده ادب در اولویت خواهد بود . لیچ  و براون و لوینسن نیز شرطهای ادب و راهبردهای ادب خود را مکمل اصول همکاری گرایس دانسته و رعایت آنها را لازمه برقراری و تداوم ارتباط کلامی می دانند.
بیبی و تاکاهاشی، در رویکردی معناشناختی و در تلاش برای بررسی مؤلفه های معنایی مخالفت به مخالفت صریح، انتقاد یا ارزیابی منفی، پرسش، پیشنهاد جایگزین، تشکر، نظر مثبت و موافقت صوری به عنوان(فرمولهای معنایی) مخالفت اشاره میکنند. در نظریه ادب لیچ مجموعه ای از شرط ها مطرح میگردد و از آن جمله است شرط موافقت که طبق آن گوینده مخالفت بین خود و دیگری را کاهش و موافقت بین خود و دیگری را افزایش میدهد در طول دهه 1980 مطالعات گستردهای برای توصیف  کنش ها در زبان انگلیسی شکل گرفت در طول دهه 1980 مطالعات گسترده ای برای توصیف کنش‌های گفتاری در زبان انگلیسی شکل‌گرفت. شیوه های عمده جمع آوری اطلاعات مانند مشاهده مکالمات روزمره بین انگلیسی زبان‌ها یا افرادی را که زبان دومشان انگلیسی بود، شامل می شد. از میان دیگر شیوه ها میتوان پرسشنامههای چهار گزینه های یا باز(بدون گزینه) ، مصاحبه و توصیف موقعیت و درخواست از مخاطب برای پاسخ  مناسب دادن به موقعیت ها را نام برد.

فهرست : 

 تعریف مساله و بیان سؤال های گفتگو زبان فارسی 

سوالات­ تحقیق

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

هدف‌ها گفتگو زبان فارسی

فرضیه ها

کاربردهای متصور از تحقیق

مراجع استفاده کننده از نتیجه پایاننامه

روش انجام تحقیق

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری

فهرست منابع و مآخذ   

ارسال نظر