تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, فقه-حقوق و معارف

بررسی پایان خدمت کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

ارسال شده در1395-05-24 » توسط ‪: » دسته بندی ها: تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی,فقه-حقوق و معارف » (۰) دیدگاه

دانشکده : علوم انسانی گروه حقوق

کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان : بررسی پایان خدمت کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

قیمت :‌ 10000تومان

پایان خدمت کارکنان : 

پایان خدمت کارکنان : بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای می‌شود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به پاسخگویی و حل آن مسأله می‌شود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگی‌های آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روش‌های کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آنها را در تحقیق خود به کار ببندد. با عنایت به آنچه بیان شد، در فصل حاضر تلاش می‌شود با طرح مسأله« بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارکنان ، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران» به تحدید ابعاد آن پرداخته و ضرورت انجام چنین پژوهشی تشریح گردد. همچنین در ادامه این فصل، نگارنده در خصوص پیشینه و ادبیات پژوهش حاضر و مفاهیم مهم آن سخن خواهد گفت تا در جریان مرور ادبیات موجود، نوآوری‌های این تحقیق بیش از پیش آشکار گردد.

 

فهرست مطالب :

چکیده پایان خدمت کارکنان 1

فصل اول: کلیات پژوهش2   

پیشگفتار.3

گفتار اول: مقدمه4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن…..4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن……6

پ: سؤال ها و فرضیه ها…….7

ت: پیشینه تحقیق……….7

ث: مفاهیم ………9  

گفتار دوم: امنیت شغلی……….19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی….20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…..23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی..24

فصل دوم: موارد پایان خدمت کارکنان  ……..27

پیشگفتار ………28

مبحث یکم: بازنشستگی………29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان…….30

 بند اول: شرایط بازنشستگی……..31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی……33

بند سوم: آثار بازنشستگی………34

گفتار دوم: بازنشستگی و پایان خدمت کارکنان  ……35

بند اول: شرایط بازنشستگی………35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی….37

بند سوم: آثار بازنشستگی…..41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران…….43

بند اول: شرایط بازنشستگی………43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی……..44

بند سوم: آثار بازنشستگی…..46

مبحث دوم : از کارافتادگی…….47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان…48

بند اول: انواع از کارافتادگی……….49

بند دوم : آثار از کارافتادگی…50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…51

بند اول: انواع از کارافتادگی..52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…..55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران…….57

بند اول: انواع از کارافتادگی…..58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی……60

مبحث سوم: استعفاء …62

گفتار اول: استعفاء کارمندان……..62

بند اول: شرایط استعفاء…….63

بند دوم: آثار استعفاء……64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…..65

بند اول: شرایط استعفاء..65

بند دوم: آثار استعفا….67

گفتار سوم: استعفاء کارگران …..68

بند اول: شرایط استعفاء……….68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……..69

بند سوم : آثار استعفاء……70

مبحث چهارم: فوت……..71

گفتار اول: فوت کارمندان……….72

بند اول: انواع فوت…72

بند دوم: آثار فوت……73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش..74

بند اول: انواع فوت…….74

بند دوم: آثار فوت…76

گفتار سوم: فوت کارگران…..77

بند اول: انواع فوت….78

بند دوم: آثار فوت……78

مبحث پنجم: بازخرید..80

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار….80

بند اول: انواع بازخریدی……….81

بند دوم: آثار بازخریدی……82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش….83

 بند اول: انواع بازخریدی……83

بند دوم: آثار بازخریدی..85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران….86

فصل سوم: اخراج………87

پیشگفتار…….88

مبحث اول: اخراج کارمندان…89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…..90

بند اول: انواع اخراج…….90

بند دوم: علل اخراج……91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار……97

بند دوم: آثار اخراج…….101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش….103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن….103

بند اول: انواع اخراج….103

بند دوم: علل اخراج……104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار…..111

 بند دوم: آثار اخراج……114

مبحث سوم: اخراج کارگران……116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار..116     

بند اول: دلایل اخراج موجه..117

بند دوم: موارد منع اخراج….118

بند سوم: تشریفات اخراج..119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران…121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن121

بند دوم: تشریفات اخراج..128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج….132

بند چهارم: آثار اخراج….138

مبحث چهارم: نتیجه گیری…140

منابع.150

واژگان  کلیدی : پایان خدمت کارکنان ، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

پایان خدمت کارکنان

ارسال نظر