تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, فقه-حقوق و معارف

مقاله بررسی جلوه قرآن و حدیث در اشعار مولانا

ارسال شده در1396-04-23 » توسط ‪: » دسته بندی ها: تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی,فقه-حقوق و معارف » (۰) دیدگاه

بررسی جلوه قرآن و حدیثبررسی جلوه قرآن و حدیث

مقاله و سمینار معارف

قیمت : 20000 تومان  

 

 


فهرست مقاله 

چکیده بررسی جلوه قرآن و حدیث

مقدمه بررسی جلوه قرآن و حدیث

اهداف تحقیق

روش ﭘﮋوﻫﺶ

جلوه های قرآن در اشعار مولانا

داستان قرآنی حضرت موسی در شعر مولانا

جلوه های حدیث در اشعار مولانا

نمودار شیوه های بهره گیری مولانا از قرآن و حدیث 

آثار حکمت در اشعار مولانا

بحث و نتیجه گیری

منابع


چکیده

مولانا جلال الدین محمد به سال ۶۰۴ هجری در خانواده ای اهل دانش و پرهیزگار پا به جهان نهاد و از خردسالی زیر نظر پدرش بهاء ولد که از دانشمندان و سخنوران نامور بود، قرآن را آموخت. مادرش مومنه خاتون که در خانه بی‌بی علوی و مامی خوانده می شد، از خاندان های سادات دانشمند سرخس بود (زرین‌کوب، بی تا ص: ۱۶).این تحقیق با هدف بررسی بررسی جلوه قرآن و حدیث در اشعار مولانا با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮاﻫﺪ درون ﻣﺘﻨﻲ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ مختلف و اشعار مولانا به این نتیجه دست یافتیم که عمق و گستردگی تفکر و اندیشه مولانا از تسلط وی بر علوم قرآنی نشأت می گیرد. یادکرد مفاهیم قرآنی در مثنوی و دیگر آثار او نشان می دهد که مولانا رستگاری و نجات انسان را تنها در قلمرو وحی جستجو می کند. وی تنها ذکر لغات و عبارات قرآنی را کافی نمی داند، بلکه توجه دقیق به معانی و مضامین قرآنی و احادیث و سیر الی الله با روش حکما (کشف و شهود) را توصیه می کند. از بررسی جلوه های آیات قرآن و روایات در اشعار مولانا به حضور ذهن، حافظه قوی، وسعت معلومات، تعهد او به دین و آزادگی و عدم تعلق به امور دنیوی پی می بریم. وی شاعر، عارف، فیلسوف و حکیمی فرزانه است که گوهر اسلام ناب را در طبع اشعار خود ریخته و موجبات هدایت انسان ها را فراهم می آورد.

کلید واژه ها: بررسی جلوه قرآن و حدیث، مولانا جلال الدین محمد بلخی، قرآن، حدیث، حضرت موسی (ع).

ارسال نظر