تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, فقه-حقوق و معارف

شاخص های ارتباط مطلوب میان مردم و زمامداران حکومت از دیدگاه حضرت علی (ع)

ارسال شده در1395-11-29 » توسط ‪: » دسته بندی ها: تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی,فقه-حقوق و معارف » (۰) دیدگاه

عنوان تحقیق : ارتباط مطلوب میان مردم و زمامداران حکومت از دیدگاه حضرت علی (ع)

پایان نامه رشته : معارف / فقه 

قیمت : 20000 تومان 

تعداد برگه :  60 صفحه WORD + PDF


بیان مسئله  :

حکومت از دیدگاه حضرت علی :  این پژوهش به دنبال آن است که شاخصه ها و نمادهای یک حکومت اصیل دینی را منعکس نماید،حکومتی که برمبنای عدل و اقامه حق باشد نه حکومتهای دروغینی که با نام ها و اسم های مختلف در این دنیای بهت آلود و متفرق وجود دارند.و لذا برای شناخت و امکان تحقّق عملی چنین حکومتی باید به سراغ شاخصه ها و نهادهای حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)بشتابیم،و از گفتار و رفتار آن حضرت در دوره اندک حکومتش درس بگیریم.از جمله معیارهای برتر این حکومت در قدم اوّل انتخاب مدیر اصلح در پست های مختلف است تا هیچ سبب و نسبتی آن را به بیراهه نکشاند تا بلکه بتواند راه صعب مسؤولیت را به سلامت بپیماید.و دیگر آن که در آغاز راه و در طول مسیر پربار مسؤولیت باید به مسؤول آگاهی و بیداری بخشید تا نسبت به وظایفی که بر عهده دارد آگاه گردد و از غفلت و سستی و جهل و بی توجهی در طول مسؤولیت،باز ماند.قدم بعدی رسیدگی و کنترل و نظارت بر کارکردها و رفتار مسؤولین نسبت به زیردستها و افراد مافوقشان است تا همواره آن ها را آگاه و بیدار نگاه دارد و از هرگونه تعدّی و سرپیچی و تصدّی باز دارد. 

کلید واژه ها : حاکم، حکومت از دیدگاه حضرت علی ، مردم و زمانداران


فهرست مطالب : 
چکیده

فصل اول

مفهوم شناسی
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت
اهداف و فواید تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
سؤالات تحقیق
پیشینه
تعریف تخصصی واژه‌ها
تعریف حکم
تعریف حکومت
حکومت از دیدگاه حضرت علی
تعریف حق
بررسی معنای جامعه مطلوب
مبانی تحقق جامعه آرمانی
معیارهای حکومت و ویژگی های حاکم 
کارشکنی و مخالفت با امام علی
پایداری امام علیه السلام بر روش قرآن و پیامبر
مساوات اساس حکومت علی علیه السلام
ستایش بزرگان علمای اهل سنت از روش امام علی
معیارهای و فرآیند حکومت از دیدگاه حضرت علی و ویژگی آن 
بررسی میزان توفیق سیاست های حکومتی امام علی
عزل زمامداران عثمان بر اساس چه سیاستی امام علی
اساس و معیار پذیرش فرآیند حکومت از دیدگاه امام علی

فصل دوم

عمده ترین شاخص ها در رابطه با حاکمان و رعیت
شاخص های حاکم در سیره نظری و عملی امام علی
ایمان و تقوا
زهد و خداگرایی
ساده زیستی حاکم 
جایگاه حق از دید امام علی
حقوق متقابل مردم و حکومت
مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی

فصل سوم

شاخص های اخلاقی و حقوقی رعیت بر حاکمان از دیدگاه امام علی
حقوق مردم بر حکومت از دیدگاه حضرت علی
آزادی های فردی
آزادی مخالفان
انتخاب حکومت و حاکم
نظارت و انتقاد
مساوات
عدالت و حمایت از طبقه مستضعف
امنیت اجتماعی و قضایی
توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی

فصل چهارم

حقوق حکومت از دیدگاه حضرت علی

مشروعیت الهی حکومت دینی
وفاداری به بیعت
اطاعت از اوامر حکومتی
نصیحت و خیرخواهی برای حکومت
کیفر مجرم و توطئه گر

فصل پنجم

نتیجه گیری
منابع 

ارسال نظر