تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, فقه-حقوق و معارف

بررسی تأثیر تلویزیون بر رفتار مجرمانه و بزهدیدگی کودکان

ارسال شده در1395-05-08 » توسط ‪: » دسته بندی ها: تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی,فقه-حقوق و معارف » (۰) دیدگاه

دانشکده علوم انسانی ، گروه ارشد حقوق

قیمت : 10000 تومان 

تعداد برگ : 101 صفحه

( تصویب شده  )

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: بررسی تأثیر تلویزیون بر رفتار بزهکارانه و بزهدیدگی کودکان 

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 کارکردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات… 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات… 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف… 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک… 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک… 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 کودکان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک… 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و  بزهدیدگی کودکان  . 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و  بزهدیدگی کودکان  . 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان . 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و  بزهدیدگی کودکان  . 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­ های  رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهدیدگی کودکان . 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان . 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات… 93

منابع  و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

 

 بیان مسأله ( بزهدیدگی کودکان )  

مسأله بزهکاری و  بزهدیدگی کودکان  و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تا نون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده­اند. درحال حاضر در بسیاری  از محافل رسانه­ای بزهکاری و  بزهدیدگی کودکان  و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان  به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته می ­گردد . ( بزهدیدگی کودکان ) 

 

ارسال نظر