تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, روانشناسی, علوم تربیتی واجتماعی

تحقیق تاثیر شبکه های اجتماعی بر فرهنگ زیست محیطی معلمان

شبکه های اجتماعیقالب : سمینار و تحقیق

نشر : 1396 

تعداد صفحات : 34 WORD 

قیمت 20000 تومان 

موضوع : تاثیر شبکه های اجتماعی بر فرهنگ زیست محیطی ( مطالعه موردی : معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر … )


چکیده

امروزه شبکه های اجتماعی می توانند نقش پر رنگی در فرهنگ سازی برای جامعه داشته باشند، بنابراین برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از آن ها  جهت نهادینه کردن فرهنگ صحیح حفاظت و مراقبت از محیط زیست امری مهم و ضروری به نظر می رسد . باتوجه به نقش پر رنگ شبکه های اجتماعی در جوامع و همچنین اهمیت فرهنگ زیست محیطی ، این پژوهش به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر فرهنگ زیست محیطی پرداخته است. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است . بدین منظور، پرسشنامه ها ، در میان نمونه ای متشکل از 21نفر معلمان مقطع ابتدایی عشایر استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین شبکه های اجتماعی و فرهنگ زیست محیطی رابطه ی مثبت و معنی داری برقرار است . همچنین اکثریت جامعه آماری2/82 درصد؛ میزان نقش تعیین کننده رسانه های اجتماعی بر ارتقا فرهنگ زیست محیطی در جامعه را زیاد و خیلی زیاد دانسته اند. همچنین نتایج نشان داد موضوع مقابله با کاهش آلودگی هوا و آلایند هها با 1/ 41 درصد؛ و رعایت بهداشت محیط و نریختن زباله با 9/ 33 درصد، بیشترین میزان اطلاع رسانی را در رسانه های اجتماعی به خود اختصاص داده است و در خصوص موضوعاتی نظیر مقابله با کاهش آلودگی صوتی و حفاظت از آب و خاک کمترین اطلاع رسانی صورت گرفته است.

واژگان کلیدی : شبکه های اجتماعی، معلمان ،  محیط زیست، فرهنگ سازی 

 

فهرست : 

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

ادبیات پژوهش

تعاریف واژه های تحقیق

مهم ترین ویژگی های شبکه های اجتماعی

مرور  پژوهش های پیشین

روش تحقیق و جامعه آماری

 بررسی فرضیه های پژوهش

آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها

یافته های پژوهش

پیشنهادات  اجرایی

پیشنهادات برای اجرای پژوهش های آتی  

منابع

 

ارسال نظر