تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, مدیریت

ارزیابی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی ادراک شده و رضایت شغلی

ارسال شده در1396-05-06 » توسط ‪: » دسته بندی ها: تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی,مدیریت » (۰) دیدگاه

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مقطع ارشد رشته مدیریت اجرائی  

تعداد برگ : 163 صفحه ورد

قیمت : 50000 تومان 

 

عنوان:ارزیابی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی ادراک شده و رضایت شغلی در اداره راه و شهرسازی اهواز


مقدمه :

این پژوهش به بررسی ارزیابی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی ادراک شده و رضایت شغلی در اداره راه و شهرسازی اهواز، به مرحله اجرا درآمده است، تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نظر ماهیت همبستگی می باشد. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی بوده که شامل متغیر مستقل مدیریت استراتژیک منابع انسانی ادراک شده(استخدام،آموزش،جبران خدمت، مشارکت، ارزیابی عملکرد),ومتغیر وابسته رضایت شغلی می باشد. جامعه آماری  مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کارکنان اداره راه و شهرسازی اهواز، می باشدکه از میان آنها196نفر حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین شد.داده¬های مورد نیاز برای تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد از پرسشنامه 30سوالی مدیریت استراتژیک منابع انسانی سانچز و همکاران (2015)و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (MSQ) مینه سوتا (1967)، گردآوری شدند و با استفاده از نرم افزارهای SPSSونرم افزار ساختارمعادلاتی لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی ادراک شده و مولفه های آن(استخدام،آموزش،جبران خدمت، مشارکت، ارزیابی عملکرد) با رضایت شغلی تاثیر مثبت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :مدیریت استراتژیک منابع انسانی ؛ مدیریت استراتژیک ، منابع انسانی ادراک شده،رضایت شغلی،کارکنان،اداره شهرسازی 

فهرست :

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام پژوهش) 
1-5- فرضیه یا سوالات پژوهش
1-6- روش پژوهش
1-7- جامعه و نمونه پژوهش
1-8- ابزارهای گردآوری داده ها 
1-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 
1-10- تعاریف تخصصی واژگان

فصل دوم
ادبیات نظری پژوهش
2-1- مدیریت استراتژیک ادارک شده منابع انسانی
2-1-1- تعریف مدیریت منابع انسانی
2-1-2- جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی  
2-1-3- جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی  
2-1-4- تاریخچه مدیریت منابع انسانی 
2-1-5- اهداف مدیریت منابع انسانی 
2-1-6- فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی
2-2-2- مفاهیم و تعاریف استراتژی
2-2-3- واقعیت فرآیند طراحی استراتژی 
2-2-4- نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی
2-3- تعریف مدیریت استراتژیک 
2-3-1- مراحل مدیریت استراتژیک
2-3-2- مفهوم برنامه ریزی استراتژیک 
2-3-3- خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک
2-3-4- مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک
2-4- پیوند میان  برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی
2-4-1- تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
2-4-2- اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
2-4-3- مفهوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
2-4-4- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی
مرحله‌ دوم: شناخت‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ اهداف‌ و استراتژی‌ مؤسسه 
1 (ویژگیهای‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ انسانی:
2-4-5- روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی
2-4-6- روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی 
2-4-6-1- روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)
2-4-6-2- روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)
2-4-6-3- روش جمع کردن (ترکیبی)
2-4-7- مدلهای های طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی
2-4-7-1- مدلهای عقلایی یا منطقی  (مبتنی بر استراتژی سازمان)    
2-4-7-2- مدلهای فزاینده  یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)
2-4-7-3- مدل مبتنی بر کنترل کارکنان
2-4-7-4- مدل مبتنی بر بازار کار
2-4-7-5- مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی
2-4-12- فرآیندها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان
2-4-1- ماهیت رضایت شغلی
2-4-2- مفهوم رضایت شغلی
2-4-3- تعاریف رضایت شغلی
2-4-4- اهمیت رضایت شغلی
2-4-5- انواع رضایت شغلی
2-4-6- ارزیابی و سنجش رضایت شغلی
2-4-7- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان
2-4-8- اثرات بالقوه رضایت شغلی
2-9- پیشینه پژوهش
2-9-2- تحقیقات خارج

فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری
3-4- تعیین حجم نمونه 
3-5- روش نمونه گیری
3-6- روش‌های جمع‌آوری داده ها
3-7- ابزار سنجش تحقیق
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه
3-8-1- روایی (اعتبار)
3-8-2-پایایی (اعتماد)
3-9- روش‌ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده در تحقیق

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه
4-1- تحلیل توصیفی
4-1-1- جنسیت 
4-1-3- وضعیت تأهل
4-1-5- سابقه اشتغال 
4-2- آمار استنباطی 
2-4-2- بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه مورد پژوهش
4-2-1- بررسی نرمال بودن توزیع نظرات پاسخ دهندگان (نرمال بودن داده¬ها)
• آزمون t تک نمونه‌ای 
4-3- به کارگیری مدل جهت آزمودن فرضیه های تحقیق
تحلیل مسیر
آزمون های نیکویی برازش مدل
4-3-1- تحلیل عاملی تاییدی 
ب‌- تحلیل عاملی ابعاد رضایت شغلی  
4-3-2-  برازش مدل‌های تحقیق 
آزمونهای نیکویی برازش مدل اصلی:
فرضیه کلی

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتایج حاصل از تحلیل‌های آمار استنباطی 
5-2-1-نتایج آزمون فرضیه اصلی 
5-2-2-نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
5-2-3- نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
5-2-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
5-2-5-نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم
5-2-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم
5-3- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
5-4- محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع فارسی وخارجی

 

ارسال نظر