تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی, فقه-حقوق و معارف

بررسی وجه تشابه و اختلاف حضانت ، ولایت و قیم بودن

ارسال شده در1395-07-14 » توسط ‪: » دسته بندی ها: تحقیق و جزوات آماده دانشگاهی,فقه-حقوق و معارف » (۰) دیدگاه

مفاهیم بررسی وجه تشابه و اختلاف حضانت ، ولایت و قیم بودن 

پایان ­نامه : ارشد فقه و مبانی حقوق

قیمت : 10000تومان 

تصویب شده نهائی 


بررسی وجه تشابه و اختلاف حضانت : 

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمیتواند مانند یک انسان معمولی به رتقوفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین میشود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده میشوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم میخورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

 

بیان مسئله : 

درباره قیمومت تعریفی خاص نشده است و فقها آن را با ولایت هم ردیف می دانند در حقوق اسلامی قیمومت نوعی ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است اما مسولیت قیم از طرف پدر و جد پدری تعیین نشده باشد حاکم می تواند قیم را تعیین کند حتی شامل فرد بیگانه هم می شود در این نوشتار به این مسله بررسی می شود تشابهات و تمایزات ولایت ،حضانت و قیمومت ؟آیا در صورت عدم رعایت ضمانت اجرای کیفری شامل فرد می شود یا نه ؟مسله بررسی فقهی و حقوقی است که براساس آن اختیارات دولت و قانون در زمینه حضانت و ولایت و قیمومت را خواهد داشت

 

فهرست مطالب : 

فصل اول   مفاهیم و کلیات    

١-١ مقدمه   2

١-٢ بیان مساله  3

١-٣ضرورت تحقیق    4

١-۴سوالات تحقیق    4

١-۵ سوابق تحقیق(پیشینه)  5

١-۶ فرضیه ها  5

١-٧نوع روش تحقیق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات     6

١-٨مفاهیم   6

١-٨-١تعریف لغوی      6

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت     9

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت     3

١-٨-۴تعریف اصطلاحی ولایت     5

١-٨-۵تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت     9

فصل دوم  آثار و احکام خاص حضانت     12

2-1    صاحبان حضانت     12

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت     15

٢-۵حضانت افراد بالغ رشید   22

٢-۶حکم فقهی حضانت     23

٢-٧  وظایف حضانت کننده: 24

٢-٧-١معنی نگاهداری    24

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     24

٢-٧-٣تربیت طفل    27

2-7-۴تنبیه طفل    27

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری    28

٢-٩حق ملاقات     30

٢-١٠حق یا تکلیف (حکم) بودن حضانت     31

٢-١١:مدت حضانت     36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون: 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42

٢-١٢-۴کفر  43

٢-١٣پایان حضانت     44

فصل سوم   آثار و احکام خاص ولایت     46

٣-١ولایت بر کودک      46

٣-٢صاحبان ولایت     48

٣-٢-١ولایت پدر  50

٣-٢-٢ولایت جدپدری    51

٣-٢-٣وصی    53

٣-٢-۴حاکم شرعی    56

٣-٢-۵ مومنان عادل   59

٣-٣شرایط صاحبان ولایت     62

٣-۴ولایت بر کودک از دیدگاه مذاهب فقهی: 63

٣-۵ ولایت پدر و جد پدری    64

٣-۶ اختیارات ولی: 67

٣-٧   اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه  68

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر  72

٣-٧-۴حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر  72

٣-٩ موارد سقوط ولایت     89

٣-١٠ موارد ضم امین    93

٣-١١ پایان ولایت     95

٣-١٢ ولایت مادر  96

فصل چهارم   آثار و احکام خاص قیمومت     101

۴-١صاحبان قیمومت     102

۴-٢شرایط صاحبان قیمومت     105

۴-٣تکالیف و اختیارات قیم   108

۴-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر)  111

۴-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه  112

۴-۴ اجرت قیم   119

۴-۵ عزل قیم   119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت 

۵-١ موارد اختلاف   128

۵-١-٢ ولایت     129

۵-١-٣ قیمومت     131

۵-٢موارد شباهت 

۵-٢- ١حضانت     132

۵-٢-٢ ولایت     134

۵-٢- ٣قیمومت     135

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات     138

6-1 نتیجه گیری    138

6-2 پیشنهادات     140

منابع   141

حضانت

 

ارسال نظر